GLOSSARI DE TERMES

Data i hora - Fecha y hora - Date and time

Data i hora de la captura de les dades presentades. L'hora és l’hora oficial espanyola.

Fecha y hora de la captura de los datos presentados. La hora es hora oficial española.

Date and time of the show data capture. The time is official spanish time.

 


Alba i vespre - Amanecer y anochecer - Sunrise and sunset

Hora local d'eixida i posta del sol.

Hora local de salida y puesta de sol.

Sunrise and sunset local time.

 


Temperatura - Temperatura - Temperature

Temperatura exterior en graus centígrads.

Temperatura exterior en grados centígrados.

External temperature in degrees.


Humitat - Humedad - Humidity

Humitat relativa exterior en percentatge.
La humitat per ella mateixa fa referència a la quantitat d'aigua que conté l'aire. Malgrat això, la quantitat de vapor d'aigua que l'aire pot contenir canvia segons la temperatura i la pressió. La humitat relativa considera aquests factors i ofereix una lectura d’humitat que reflecteix la quantitat de vapor d'aigua com un percentatge de la quantitat de vapor d'aigua que l'aire és capaç de contenir. La humitat relativa, a més a més, no és realment una mesura de la quantitat de vapor d'aigua que conté l'aire, sinó una relació del vapor d'aigua contingut segons la seua capacitat. Quan fem ús del termini humitat volem dir humitat relativa. És important adonar-se que la humitat relativa canvia amb la temperatura, la pressió i el vapor d'aigua contingut. Una porció d'aire amb capacitat per 10g de vapor d’aigua conté 4g de vapor d'aigua, la humitat relativa és del 40%. Si s’afegeixen 2g més de vapor d'aigua (6g en total) canviarà la humitat relativa al 60%. Si la mateixa porció d'aire s'escalfa, assolirà una capacitat de 20g de vapor d'aigua, la humitat relativa serà de 30% malgrat que la quantitat de vapor d'aigua no ha canviat. La humitat relativa és un factor molt important per tal de determinar la quantitat d'evaporació de les plantes i les superfícies humides, perquè l’aire calent amb humitat baixa té una gran capacitat d'absorbir vapor d'aigua extra.

Humedad relativa exterior en porcentaje.
La humedad por si sola se refiere a la cantidad de vapor de agua que contiene el aire. Sin embargo, la cantidad de vapor de agua que el aire puede contener varia según la temperatura y la presión. La humedad relativa considera estos factores y ofrece una lectura de humedad que refleja la cantidad de vapor de agua como un porcentaje de la cantidad de vapor de agua que el aire es capaz de contener. La humedad relativa, además, no es realmente una medida de la cantidad de vapor de agua que contiene el aire, sino una relación del vapor de agua contenido según su capacidad. Cuando nosotros usamos el término humedad queremos decir humedad relativa. Es importante darse cuenta que la humedad relativa cambia con la temperatura, la presión y el vapor de agua contenido. Una porción de aire con capacidad para 10g de vapor de agua contiene 4g de vapor de agua, la humedad relativa es del 40%. Añadiendo 2g más de vapor de agua (en total 6g) cambiará la humedad relativa al 60%. Si la misma porción de aire es calentada alcanzará una capacidad de 20g de vapor de agua, la humedad relativa será del 30% aunque la cantidad de vapor de agua no ha cambiado. La humedad relativa es un factor importante en la determinación de la cantidad de evaporación de las plantas y las superficies húmedas ya que el aire caliente con una humedad baja tiene gran capacidad absorber de vapor de agua extra.

External relative humidity in porcentage.
Humidity itself simply refers to the amount of water vapor in the air. However, the amount of water vapor that the air can contain varies with air temperature and pressure. Relative humidity takes into account these factors and offers a humidity reading which reflects the amount of water vapor in the air as a percentage of the amount the air is capable of holding. Relative humidity, therefore, is not actually a measure of the amount of water vapor in the air, but a ratio of the air’s water vapor content to its capacity. When we use the term humidity, we mean relative humidity. It is important to realize that relative humidity changes with temperature, pressure, and water vapor content. A parcel of air with a capacity for 10 g of water vapor which contains 4 g of water vapor, the relative humidity would be 40%. Adding 2 g more water vapor (for a total of 6 g) would change the humidity to 60%. If that same parcel of air is then warmed so that it has a capacity for 20 g of water vapor, the relative humidity drops to 30% even though water vapor content does not change. Relative humidity is an important factor in determining the amount of evaporation from plants and wet surfaces since warm air with low humidity has a large capacity to absorb extra water vapor.


Baròmetre - Barómetro - Barometer

Pressió atmosfèrica en mil·libars i la tendència de baròmetre en les últimes tres hores:
Subiendo rápida: Augment de 2.0 hPa o més.
Subiendo lenta: Augment de 0.7 hPa o més.
Estable: Canvi de menys de 0.7 hPa
Bajando lenta: Descens de 0.7 hPa o més.
Bajando rápida: Descens de 2.0 hPa o més.
El pes de l'aire de la nostra atmosfera exerceix una pressió sobre la superfície de la terra. Aquesta pressió és coneguda com a pressió atmosfèrica. Generalment, quant més aire hi ha sobre una zona més alta és la pressió, açò significa que la pressió atmosfèrica canvia amb l'altitud. Per exemple, la pressió atmosfèrica és major a nivell del mar que al cim d’una muntanya. Per compensar aquesta diferència i facilitar la comparació entre localitzacions amb diferents altituds, la pressió atmosfèrica s'ajusta normalment a l’equivalent al nivell del mar. Aquest ajust és conegut com a  pressió baromètrica. En realitat,
aquesta estació mesura la pressió atmosfèrica. La pressió baromètrica també canvia amb les condicions meteorològiques locals, i fa que la pressió baromètrica siga una eina extremadament important en les previsions de l’oratge. Zones amb altes pressions són generalment associades amb el "bon" oratge mentre que zones amb baixes pressions són associades amb "mal" oratge. Per la previsió de l’oratge, tanmateix, el valor absolut de la pressió baromètrica és menys important que el canvi en la pressió baromètrica. En general, una pujada de la pressió indica una millora en les condicions de l’oratge i una caiguda indica una deterioració d'aquestes.

Presión atmosférica en milibares y la tendencia del barómetro en las últimas tres horas:
Subiendo rápida: Aumento de 2.0 hPa o más.
Subiendo lenta: Aumento de 0.7 hPa o más.
Estable: Cambio de menos de 0.7 hPa
Bajando lenta: Descenso de 0.7 hPa o más.
Bajando rápida: Descenso de 2.0 hPa o más.
El peso del aire de nuestra atmósfera ejerce una presión sobre la superficie de la tierra. Esta presión es conocida como presión atmosférica. Generalmente, cuanto más aire hay sobre una zona más alta es la presión, esto significa que la presión atmosférica cambia con la altitud. Por ejemplo, la presión atmosférica es mayor a nivel del mar que en la cima de una montaña. Para compensar esta diferencia y facilitar la comparación entre localizaciones con diferentes altitudes, la presión atmosférica es normalmente ajustada a la equivalente al nivel  del mar. Este ajuste es conocido como presión barométrica. En realidad esta estación mide la presión atmosférica. La presión barométrica también cambia con las condiciones meteorológicas locales, haciendo que la presión barométrica sea una herramienta extremadamente importante en las previsiones del tiempo. Zonas con altas presiones son generalmente asociadas con el "buen" tiempo mientras que zonas con bajas presiones son asociadas con "mal" tiempo. Para la previsión del tiempo, sin embargo, el valor absoluto de la presión barométrica es menos importante que el cambio en la presión barométrica. En general, una subida de la presión indica mejoras en las condiciones del tiempo y una caída indica un deterioro de las mismas.

Atmospheric presure measured and trend over the last three hours:
Subiendo rápida: Increase of 2.0 hPa or more.
Subiendo lenta: Increase of 0.7 hPa or more.
Estable: Change of less than 0.7 hPa
Bajando lenta: Decrease of 0.7 hPa or more.
Bajando rápida: Decrease of 2.0 hPa or more.
The weight of the air that makes up our atmosphere exerts a pressure on the surface of the earth. This pressure is known as atmospheric pressure. Generally, the more air above an area, the higher the atmospheric pressure, this, in turn, means that atmospheric pressure changes with altitude. For example, atmospheric pressure is greater at sea-level than on a mountaintop. To compensate for this difference and facilitate comparison between locations with different altitudes, atmospheric pressure is generally adjusted to the equivalent sea-level pressure. This adjusted pressure is known as barometric pressure. In reality, the Vantage Pro measures atmospheric pressure. When you enter your location’s altitude in Setup Mode, the Vantage Pro stores the necessary offset value to consistently translate atmospheric pressure into barometric pressure. Barometric pressure also changes with local weather conditions, making barometric pressure an extremely important and useful weather forecasting tool. High pressure zones are generally associated with fair weather while low pressure zones are generally associated with poor weather. For forecasting purposes, however, the absolute barometric pressure value is generally less important than the change in barometric pressure. In general,rising pressure indicates improving weather conditions while falling pressure indicates deteriorating weather conditions.

 


Punt de rosada - Punto de rocio - Dewpoint

Punt de rosada en graus centígrads.
El punt de rosada és la temperatura a la qual l'aire ha de ser refredat perquè es presente la saturació, sempre que no hi haja un canvi en l'aigua continguda. El punt de rosada és una mesura important utilitzada per predir la formació de rosada, gel i boira. Si la temperatura i el punt de rosada són propers en la mateixa vesprada quan l'aire comença a tornar-se fred, és probable que es forme boira durant la nit. El punt de rosada és també un bon indicador del vapor d'aigua contingut en l’aire en el moment, al contrari que la humitat relativa que té en compte la temperatura de l'aire. Un punt de rosada alt significa que hi ha molt de contingut de vapor d'aigua; un punt de rosada baix significa escàs contingut de vapor d'aigua. A més a més, un punt de rosada elevat indica probabilitat de pluja i tempestes. Pot fer ús del punt de rosada per predir la temperatura mínima de la nit. Sempre que no s'esperen nous fronts per la nit i la humitat relativa per la vesprada siga > o = 50%, el punt de rosada per la vesprada li donarà una idea de quina temperatura mínima cal esperar per la nit, donat que l'aire no és probable que es refrede més que el punt de rosada en cap moment de la nit.

Punto de rocio en grados centígrados.
El punto de rocío es la temperatura a la cual el aire debe ser enfriado para que ocurra la saturación, siempre que no haya un cambio en el agua contenida. El punto de rocío es una medida importante utilizada para predecir la formación de rocío, hielo y niebla. Si la temperatura y el punto de rocío están cercanos en la misma tarde cuando el aire empieza a volverse frío, es probable que se forme niebla durante la noche. El punto de rocío es también un buen indicador del vapor de agua contenido en el aire en el momento, al contrario que la humedad relativa que considera la temperatura del aire. Un punto de rocío alto significa que hay mucho vapor de agua contenido. Un valor bajo significa poco vapor de agua contenido. Además un alto punto de rocío indica probabilidad de lluvia y tormentas. Puede usar el punto de rocío para predecir la temperatura mínima de la noche. Siempre que no se esperen nuevos frentes por la noche y la humedad relativa por la tarde sea > o = 50%, el punto de rocío por la tarde le dará una idea de que temperatura mínima debe esperar por la noche, puesto que al aire es probable que no se enfríe más que el punto de rocío en ningún momento de la noche.

Dewpoint calculated at record data and time.
Dew point is the temperature to which air must be cooled for saturation (100% relative humidity) to occur, providing there is no change in water vapor content. The dew point is an important measurement used to predict the formation of dew, frost, and fog. If dew point and temperature are close together in the late afternoon when the air begins to turn colder, fog is likely during the night. Dew point is also a good indicator of the air’s actual water vapor content, unlike relative humidity, which takes the air’s temperature into account. High dew point indicates high water vapor content; low dew point indicates low water vapor content. In addition a high dew point indicates a better chance of rain and severe thunderstorms. You can also use dew point to predict the minimum overnight temperature. Provided no new fronts are expected overnight and the afternoon Relative Humidity ≥ 50%, the afternoon’s dew point gives you an idea of what minimum temperature to expect overnight, since the air cannot get colder than the dew point anytime.

 


Índex de calor - Índice de calor- Heat Index

Índex de calor en graus centígrads. També conegut com xafogor o basca.
L’índex de calor fa servir la temperatura i la humitat relativa per determinar com se sent realment l'aire. Quan la humitat és baixa, la temperatura aparent pot ser menor que la temperatura de l'aire, donat que la transpiració s'evapora per refredar el cos. Tanmateix, quan la humitat és alta (l'aire esta saturat de vapor d'aigua) la temperatura aparent sembla major que l’actual, degut a què la transpiració s'evapora més lentament. Nota:
Aquesta estació mesura l'índex de calor sols quan la temperatura és superior a 14 ºC perquè és insignificant a baixes temperatures. (Per davall de 14 ºC, l'índex de calor és igual a la temperatura de l’aire). L'índex de calor no es calcula per damunt de 52 ºC.

Índice de calor en grados centígrados. También conocido como bochorno.
El índice de calor utiliza la temperatura y la humedad relativa para determinar cómo se percibe realmente el aire. Cuando la humedad es baja, la temperatura aparente puede ser menor que la temperatura del aire, puesto que la transpiración se evapora para enfriar el cuerpo. Sin embargo cuando la humedad es alta (el aire está saturado por vapor de agua) la temperatura aparente parece mayor que la actual, debido a que la transpiración se evapora más lentamente.
Nota: Esta estación mide el índice de calor sólo cuando la temperatura es superior a 14 º C porque es insignificante a bajas temperaturas. (Por debajo de 14º C, el índice de calor es igual a la temperatura del aire) El índice de calor no se calcula por encima de 52º C.

Heat index in degrees calculated at record data and time. The upper small font information show the high recorded in the data day and the time at what occur.
The Heat Index uses temperature and the relative humidity to determine how hot the air actually “feels.” When humidity is low, the apparent temperature will be lower than the air temperature, since perspiration evaporates rapidly to cool the body. However, when humidity is high (i.e., the air is more saturated with water vapor) the apparent temperature “feels” higher than the actual air temperature, because perspiration evaporates more slowly. Note:
This estation measures Heat Index only when the air temperature is above 57° F (14° C), because it’s insignificant at lower temperatures. (Below 57°, Heat Index = the air temperature.) The Heat Index is not calculated above 135° F (52° C).

 


Sensació de fred - Sensación de frío - Wind chill

Sensació de fred en graus centígrads.
La sensació de fred pondera com la velocitat del vent afecta a la nostra percepció de la temperatura de l’aire. En el nostre cos s'escalfen les molècules d'aire que ens envolten transferint calor a la pell. Si no hi ha moviment de l'aire, aquesta capa roman al costat del cos i fa de protecció contra les molècules d'aire més fredes. Tanmateix, si el vent bufa, s’emporta aquesta capa lluny del cos. Quant més ràpidament bufa el vent, més ràpidament s’enduu el calor i ens fa sentir més fred. Per damunt dels 33 ºC el moviment de l'aire no té efecte aparent sobre la temperatura, així que la sensació de fred és la mateixa que la temperatura exterior.

Sensación de frío en grados centígrados.
La sensación de frío considera cómo la velocidad del viendo afecta nuestra percepción de la temperatura del aire. Nuestro cuerpo calienta las moléculas de aire que nos rodean transfiriendo calor a la piel. Si no hay movimiento del aire, esta capa permanece al lado del cuerpo y hace de protección contra moléculas de aire más frías. Sin embargo, si el viento sopla se lleva esta capa lejos del cuerpo. Cuanto más rápidamente sopla el viento más rápidamente se lleva el calor y siente más frío. Por encima los 33º C el movimiento del aire no tiene efecto aparente sobre la temperatura, así que la sensación de frío es la misma que la temperatura exterior.

Wind chill in degrees calculated at record data and time. The lower small font information show the high recorded in the data day and the time at what occur.
Wind chill takes into account how the speed of the wind affects our perception of the air temperature. Our bodies warm the surrounding air molecules by transferring heat from the skin. If there’s no air movement, this insulating layer of warm air molecules stays next to the body and offers some protection from cooler air molecules. However, wind sweeps that comfy warm air surrounding the body away. The faster the wind blows, the faster heat is carried away and the colder you feel.

 


Índex THW - Índice THW - THW index

Índex THW en graus centígrads. Índex Temperatura - Humitat - Vent.
Com l'índex de calor, l'índex THW utilitza la temperatura i la humitat per calcular una temperatura aparent. A més a més, THW incorpora els efectes tèrmics del refredament del vent en la seua percepció.

Índice THW en grados centígrados. Índice Temperatura - Humedad - Viento.
Como el índice de calor, el índice THW utiliza la temperatura y la humedad para calcular una temperatura aparente. Además, THW incorpora los efectos térmicos de enfriamiento del viento en su percepción.

THW index in degrees calculated at record data and time. Temperature - Humidity - Wind index.
The THW Index uses humidity and temperature like the Head Index, but also includes the cooling effects of wind (like wind chill) to calculate an apparent temperature of what it “feels” like out in the sun.

 


Direcció del vent - Dirección del viento - Wind direction

Direcció del vent en la rosa dels vents.

Dirección del viento en rosa de los vientos.

WInd direction  in wind rose.

 


Velocitat del vent - Velocidad del viento - Wind speed

Velocitat del vent en km/h.

Velocidad del viento en km/h .

Wind speed in km/h.

 


Pluja d’avui - Lluvia hoy - Rain to day

Pluja registrada en el dia de la data, en mil·límetres d’altura d’aigua, equivalents a litres per metre quadrat.

Lluvia registrada en el día de la fecha, medida en milímetros de altura del agua, equivalentes a litros por metro cuadrado.

Rain recorded in the data day, in milimeters of water high, liters by square meter equivalent.

 


Pluja d’aquest mes - Lluvia este mes - Month rain

Pluja registrada en el present mes, en mil·límetres d’altura d’aigua, equivalents a litres per metre quadrat.

Lluvia registrada en el mes actual medida en milimetros de altura del agua, equivalentes a litros por metro cuadrado.

Rain recorded in the running month, in milimeters of water high, liters by square meter equivalent.

 


Pluja d’aquest any - Lluvia este año - Year rain

Pluja registrada en el present any, en mil·límetres d’altura d’aigua, equivalents a litres per metre quadrat.

Lluvia registrada en el año actual medida en milimetros de altura del agua, equivalentes a litros por metro cuadrado.

Rain recorded in the running year, in milimeters of water high, liters by square meter equivalent.

 

 

Solicitamos su permiso para obtener datos estadísticos de su navegación en esta web, en cumplimiento del Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies. OK | Más información